Projekt EEP

EEP (engl. Enhanced Education of Programming) - Nove metode poučavanja programiranja s posebnim naglaskom na poučavanje osoba oštećena vida, financiran je u sklopu kratkoročnih potpora Sveučilišta u Zagrebu od lipnja do prosinca 2015.

Sažetak. U okviru predloženog istraživanja će se istražiti mogućnosti inoviranja procesa poučavanja programiranja s novim metodama i tehnološkim rješenjima koja će između ostalog uključivati i elemente umjetne inteligencije. Jedan od ciljeva istraživanja je razviti nove metode poučavanja programiranja i nova tehnološka rješenja, u okviru ovih metoda, koja će doprinijeti povećanju motiviranosti studenata za učenjem programiranja i lakšem savladavanju apstraktnih programskih koncepata. Poseban naglasak će se pri tome staviti na metode za poučavanje osoba oštećena vida. Ciljevi istraživanja su dati osvrt na spomenutu problematiku te razviti nove metode poučavanja programiranja.

Programiranje je jedan od težih predmeta, na kojem studenti imaju poteškoća s razumijevanjem apstraktnih programskih pojmova a profesori imaju poteškoća s poučavanjem programiranja na pravi način, koji će zainteresirati studente. Poučavanje programiranja je još teže u slučaju osoba oštećena vida koje nisu u mogućnosti vidjeti razne ilustracije koje pomažu u razumijevanju programskih koncepata i koje moraju pamtiti cijeli programski kod i kontekst programa kojeg izrađuju. Sredstva će biti usmjerena na razvoj tehnološke podrške novim metodama poučavanja te na mobilnost i diseminaciju rezultata istraživanja kroz publiciranje znanstvenih radova te na stvaranje novih kontakata, u cilju širenja rezultata istraživanja. Glavni ciljevi istraživanja su dati pregled problema i mogućih poboljšanja u poučavanju programiranja, s posebnim naglaskom na poučavanje osoba oštećena vida te razvoj novih metoda poučavanja programiranja.

Članovi projekta

Matjaž Gamsmatjaz.gamsijs.si
(+386)(1) 4773 644
Homepage
Bibliography


Hristijan Gjoreski


Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
hristijan.gjoreskiijs.si
+386 1 477 3812
Homepage
Bibliography


Rok Piltaver


Departmant of Intelligent Systems
rok.piltaverijs.si
+386 1 477 31 47
Homepage
Bibliography